wersja kontrastowa A- A+
SYNDROM DDA - objawy, przyczyny i leczenie Print E-mail

SYNDROM DDA:
Zespół utrwalonych osobowościowych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają osobie adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i interpretowanie aktualnych wydarzeń i relacji przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Zniekształcenia te nie są przez DDA uświadamiane. Schematy te są destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń pacjenta w kontakcie z samym sobą oraz z innymi osobami, szczególnie z tymi, z którymi pacjent jest w bliskich związkach. (Zofia Sobolewska-Mellibruda)

PRZYCZYNY SYNDROMU DDA:

 • duża ilość traumatycznych doświadczeń,
 • chaos i nieprzewidywalność zdarzeń i zachowań dorosłych,
 • stałe napięcie, życie w przewlekłym stresie,
 • dominacja cierpienia,
 • niezaspokajenie potrzeb i zaniedbania rozwojowe,
 • brak oparcia, odrzucenie, opuszczenie,
 • zagrożenie i przemoc domowa,
 • nadużycia seksualne,
 • brak spójnych norm i wartości,
 • ogrom wstydu,
 • niepełny przebieg procesu rozwoju więzi,
 • brak granic,
 • lekceważenie i ośmieszanie w wychowaniu,
 • życie w tabu, zaprzeczaniu i iluzji,
 • izolacja i brak bliskości,
 • niemożność dotarcia dziecka do prawdziwej osobowości rodziców, kiedy zadaje im pytania na temat swojej egzystencji.


OBJAWY SYNDROMU DDA:

 • krzywda emocjonalna wynikająca z odrzucenia przez rodziców (rodzice byli albo zajęci piciem alkoholu, albo skupieni na piciu partnera, partnerki)
 • obarczenie przez rodziców konsekwencjami ich choroby uzależnienia i/lub współuzależnienia.
 • zakotwiczenie emocjonalne w relacji z rodzicami w roli dziecka.
 • zależność, trudność w separacji,
 • problemy w kontakcie ze swoimi uczuciami i potrzebami
 • niejasność uczuć i potrzeb, nieadekwatny obraz siebie, niska samoocena i poczucie własnej wartości
 • brak świadomości i umiejętności obrony własnych i respektowania cudzych granic;
 • chaos pojęciowy zrównujący w sferze przekonań strach z szacunkiem, powodujący trudności w budowaniu relacji z autorytetami;
 • wypieranie poczucia krzywdy doznanego w dzieciństwie;
 • trudność w budowaniu relacji z innymi (w tym z osobami płci przeciwnej),
 • brak jasnych wzorców dotyczących ról związanych z płcią;
 • lęk przed bliskością
 • wrogość w relacjach,
 • nadodpowiedzialność i nadkontrola,
 • nieufność i wzmożona kontrola
 • potrzeba akceptacji za wszelką cenę
 • lęk przed odrzuceniem skojarzony z doświadczeniami z relacji z rodzicami;
 • podwyższony poziom lęku,
 • zwątpienie w siebie, niskie poczucie własnej wartości,
 • poczucie winy, wstydu i strachu,
 • zamknięcie w sobie, skrytość,
 • pesymizm,
 • samotność, izolacja,
 • brak równowagi, drażliwość, histeryczność, huśtawki emocjonalne, zalegające uczucia złości, lęku, wstydu, smutku poczucia winy i krzywdy, chroniczne napięcie,
 • potrzeba mocnych wrażeń, zachowania ryzykowne (sięganie po substancje zmieniające świadomość, agresja, autoagresja itp.
 • czarno-białe spostrzeganie świata
 • perfekcjonizm, skłonność do kompulsywnych zachowań, somatyzacje, impulsywne zachowania, zachowania seksualne
 • trudności z określaniem celów życiowych utrata sensu życia, utrata energii
 • depresje, zaburzenia jedzenia, snu, mowy


Dorosłe Dzieci...

 • zgadują co jest normalne;
 • mają trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca;
 • kłamią, gdy równie dobrze mogłyby powiedzieć prawdę;
 • osądzają siebie bezlitośnie;
 • mają kłopoty z przeżywaniem radości i z zabawą;
 • traktują siebie bardzo poważnie;
 • mają trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów;
 • przesadnie reagują na zmiany, na które nie mają wpływu;
 • bezustannie poszukują potwierdzenia i uznania;
 • myślą, że różnią się od wszystkich innych;
 • są albo nadmiernie odpowiedzialne albo całkowicie nieodpowiedzialne;
 • są niezwykle lojalne, nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje;
 • ulegają impulsom;
 • czują się winne stając w obronie własnych potrzeb i często ustępują innym;
 • czują strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą i zwierzchnikami;
 • czują strach przed cudzym gniewem i awanturami;
 • lubią zachowywać się jak ofiary;
 • bardzo boją się porzucenia i utraty;
 • obawiają się ukazywania swoich uczuć;
 • łatwo popadają w uzależnienia albo znajdują uzależnionych partnerów;
 • są impulsywne - mają tendencję do zamykania się w raz obranym kierunku działania bez poważnego rozpatrzenia innych możliwości postępowania i prawdopodobnych konsekwencji podjętych działań, ta impulsywność prowadzi DDA do zamieszania, nienawiści do samych siebie i utraty kontroli nad otoczeniem; w dodatku potem zużywają przesadną ilość energii na oczyszczenie sytuacji.


Co pomaga "przetrwać" w rodzinie alkoholowej:

 • wsparcie od niepijącego rodzica, brata/siostry, babci, dziadka;
 • własne pragnienie ucieczki z ?alkoholowego? kręgu i wybudowanie swojego zdrowszego środowiska;
 • uświadomienie sobie, że jedyną osobą na której mogę polegać to ja sam / sama;
 • dążenie do odizolowania od uzależnionych rodziców, zdystansowania się od nich;
 • wyjazd na studia pozwalający zminimalizować interakcje z rodzicami;
 • dążenie do stanięcia na własnych nogach, samodzielnego zarabiania na życie;
 • kultywowanie pozytywnych emocji (?uśmiechać się pomimo trudności?);
 • dążenie do oderwania się od tego, co dzieje się w rodzinie, angażowanie się w różne działania poza jej obrębem (muzyka, sport, itp.);
 • świadomość braku własnej winy za alkoholizm rodziców;
 • dążenie do patrzenia z humorem na trudną sytuację rodzinną;
 • formowanie swoich życiowych celów, zadań, programów i ich realizacja (np. zdobycie elitarnego wykształcenia, poszerzanie horyzontów, rozwój osobisty);
 • chęć do ciekawego życia, pełnego wrażeń, twórczo je wypełniając, itp.LECZENIE SYNDROMU DDA - CELE PSYCHOTERAPII:

 • zamierzony powrót i przepracowanie urazów z dzieciństwa i dorastania oraz możliwych sytuacji rewiktymizacji
 • praca nad uwolnieniem od cierpienia, wstydu, leku,
 • zaopiekowanie krzywdy, uwolnieniu się od poczucia krzywdy i winy za doznaną krzywdę emocjonalną
 • pogłębienie procesu świadomości źródła kryzysów emocjonalnych i mechanizmów funkcjonowania w relacjach współuzależnienia
 • pogodzenie się z przeszłością, dzieciństwem, rodzicami;
 • odseparowanie od rodziców, budowanie własnej autonomii;
 • odbudowanie realnego wizerunku siebie i świata
 • zbudowanie fundamentów poczucia własnej wartości i akceptacji siebie takim jakim się jest
 • odbudowanie zaufanie do siebie
 • odzyskiwanie wewnętrznej mocy poprzez stawianie zdrowych granic,
 • opanowanie umiejętności ekspresji emocjonalnej, wyrażania uczuć;
 • zamiana nastawienie wobec własnego ciała (praca nad postawą, chodem, podjęcie decyzji o byciu zdrowym);
 • nabycie i ugruntowanie umiejętności rozwiązywania osobistych problemów bez?wspomagaczy? typu: alkohol, narkotyki, leki.
 • dostarczenie innych niż stosowanie przemocy strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach domowych i społecznych.
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, nie ?uciekając? i nie ?atakując?; kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, umiejętność ?przetrwania ciosu? (budowa efektywnych strategii radzenia sobie);
 • wzrost umiejętność budowania satysfakcjonujących związków emocjonalnych.
 • wzięcie odpowiedzialności za własne życie.
 • wzrost i ugruntowanie umiejętności wykorzystywania własnych twórczych potencjałów w podejmowaniu aktywności osobistej, społecznej i zawodowej.
 • budowanie hierarchii życiowych celów (kim i czym chcę zostać);
 • tworzenie konstruktywnych postaw w odniesieniu do sytuacji życiowych, zdarzeń;
 • dostarczenie umiejętności psychologicznych i społecznych służących konstruktywnemu i twórczemu rozwojowi ? w ten sposób zapobieganie uzależnieniom, zaburzeniom psychicznym, degradacji społecznej i psychicznej i bezrobociu.
 • wybieranie konstruktywnego funkcjonowania w kontaktach z ludźmi w różnych sytuacjach społecznych.
 • opanowanie umiejętności wypoczynku.
 • otwarcie się na wymiar duchowy
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)