wersja kontrastowa A- A+
Dobry start w przyszłość Print E-mail

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

TERMIN REALIZACJI:
1 sierpnia 2013 r. – 31 sierpnia 2014 r.

Projekt w postaci zajęć pozalekcyjnych skierowany został do uczniów uczęszczających  do klas IV-VI szkół podstawowych oraz wszystkich klas gimnazjalnych z gminy Małkinia Górna woj. mazowieckiego.  

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 112 uczniów z Gminy Małkinia Górna poprzez organizację innowacyjnych i specjalistycznych zajęć dodatkowych oraz organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego.  
Cele szczegółowe projektu dotyczą przede wszystkim następujących kwestii:

  • wzmocnienie zdolności 112 uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych oraz pracy w zespole;
  • wdrożenie innowacyjnych form nauczania i oceniania z zakresu kształtowania kompetencji naukowotechnicznych;
  • podniesienie kompetencji na temat poruszania się po rynku edukacyjnym  oraz rynku pracy, a także opracowanie strategii planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

UCZESTNICY:
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III klas gimnazjalnych z terenu wiejskiej Gminy Małkinia Górna.

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • realizacja zajęć Da Vinci: zajęcia eksperymentalne Da Vinci to jest połączenie fizyki, matematyki, techniki, plastyki i modelarstwa. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w warsztatach i wykonując ćwiczenia praktyczne na wyciągnięcie ręki będzie mógł obserwować korelację fizyki, matematyki, techniki, plastyki i modelarstwa. Uczestnicy po odpowiednim wprowadzeniu w świat nauki przez trenerów będą wypracowywać własne propozycje rozwiązań poszczególnych zadań. Z punktu widzenia efektywności nauczania, metoda ta jest uważana obecnie za najskuteczniejszą metodę rozwiązywania kreatywności u dzieci.wycieczki edukacyjne: zorganizowanie wycieczek do Warszawy w ramach których uczestnicy będą okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik i/lub wydziały techniczne wyższych uczelni. Celem wycieczek jest zapewnienie uczniom praktycznego wymiaru przydatności zajęć, w których uczestniczą.
  • piknik naukowy: umożliwienie zdobycia dodatkowej wiedzy na temat ciekawostek technicznych, możliwych kierunków studiów i ścieżek kariery zawodowej. Uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów i doświadczeń.
  • poradnictwo edukacyjne i zawodowe: grupowe spotkania z doradcą zawodowym dla uczniów klas VI oraz III klas gimnazjalnych, którzy w najbliższej przyszłości będą zobligowani do wyboru swojej ścieżki rozwoju.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 370 038,78 PLN.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)