Mój pierwszy robot Print E-mail

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

TERMIN REALIZACJI:
1 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2014 r.

Projekt w postaci zajęć pozalekcyjnych skierowany został do uczniów uczęszczających  do klas IV-VI szkół podstawowych oraz klas I-III szkół gimnazjalnych w Małkini Górnej.  

CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 112 uczniów z Gminy Małkinia Górna poprzez organizację innowacyjnych i specjalistycznych zajęć dodatkowych.  

Cele szczegółowe projektu dotyczą przede wszystkim następujących kwestii:

  • wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (ICT, nauki matematyczne, informatyczne, kompetencje społeczne);
  • zapewnienie 60 uczniom klas VI szkół podstawowych oraz uczniom klas gimnazjalnych profesjonalnego indywidualnego poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej.

UCZESTNICY:
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III klas gimnazjalnych z terenu Gminy Małkinia Górna.

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: wprowadzenie w świat robotyki i elektroniki, zbudowanie i zaprogramowanie swojego pierwszego robota od podstaw, innowacyjne posługiwanie się sprzętem ICT, praktyczne poznanie zasad matematyki, elektroniki, programowanie w środowisku graficznym  oraz w języku wykorzystywanym na uczelniach technicznych itp.
  • wycieczki edukacyjne: zorganizowanie wycieczek do Warszawy, w ramach których uczestnicy będą okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik i/lub wydziały techniczne wyższych uczelni. Celem wycieczek jest zapewnienie uczniom praktycznego wymiaru przydatności zajęć, w których uczestniczą.
  • piknik naukowy: umożliwienie zdobycia dodatkowej wiedzy na temat ciekawostek technicznych, możliwych kierunków studiów i ścieżek kariery zawodowej. Uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów i doświadczeń.
  • poradnictwo edukacyjne i zawodowe: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla uczniów klas VI oraz klas gimnazjalnych.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 431 153,80 PLN.

Działania edukacyjne prowadzone przez naszego partnera Polskie Centrum Edukacji - www.pl.edu.pl.

 

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)